all i do
err-or more.


business concept

all i do vision

all i-dea all i do


ALL I DO vision

ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ “พลังงาน” เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดและลดลงเรื่อยๆ และด้วยเหตุนี้ เราจึงเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย
การบริหารจัดการของ ALL I DO นั้น นอกจากหมายถึงในส่วนของการบริหารกระบวนการผลิตแล้ว ยังรวมถึงการบริหารวัตถุดิบ และ supply chain ด้วย
ALL I DO มีความคาดหวังว่า กิจกรรมทางธุรกิจของเราจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ และ เพิ่มดุลยภาพ ของกระบวนการทางเศรษฐกิจ และ ส่งผลดีต่อสังคมโลกในที่สุด